27/01/2024
Đơn Hàng Hàn Bán Tự Động 2024

Đơn Hàng Hàn Bán tự động, Hoàn thiện sản phẩm và Gia công cơ khí 2024

Làm việc tại TP. TOYAMA – Tỉnh TOYAMA 

Mức Lương 173,880 yên/Tháng

Điều Kiện Tuyển Dụng