Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024 Làm việc tại CHIBA, TOKYO Ngành nghề Sơn Mức Lương 270,000 yên/Tháng
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024

Làm việc tại CHIBA, TOKYO

Ngành nghề Sơn

Mức Lương 270,000 yên/Tháng