27/01/2024
Hot Hot Hot Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm 03/2024

Đơn hàng chế biến thực phẩm Phỏng Vấn liên tục hàng tháng 03/2024

Làm việc tại Thành Phố OSAKA, Nhật Bản

Lương cơ bản 190,523 YEN/tháng