Hồ sơ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

26/12/2022 | Hồ sơ

Danh sách nhân viên nghiệp vụ

PHIẾU TRẢ LỜI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG (cập nhật)

PHIẾU TRẢ LỜI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG (cập nhật)

22/12/2022 | Hồ sơ

Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được Cục quản lý lao động ngoài nước chấp thuận

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHO CHI NHÁNH

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHO CHI NHÁNH

22/12/2022 | Hồ sơ

Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

22/12/2022 | Hồ sơ

Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ

GIẤY PHÉP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

GIẤY PHÉP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

22/12/2022 | Hồ sơ

CV số 958/CQLLĐNN-NBĐNA về việc phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản